Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας

Πρόεδρος
Πάντος Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας
Ευστράτιος Κολυμπιανάκης

Ταμίας
Μακράκης Ευάγγελος

Μέλος
Αντωνάκης Γεώργιος

Μέλος
Νταφόπουλος Κωνσταντίνος